Regulamin uczestnictwa w konferencji On Duty 2020

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie uczestnictwa w konferencji On Duty 2020 występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć następująco:

 

Organizator: Lifeguard Gdynia Jakub Friedenberger z siedzibą:
ul. Koperkowej 43, 81-353 Gdynia, NIP 5861036806, Regon 190957070.

 

Konferencja – wydarzenie realizowane przez Organizatora, w dniach 22-23 maja 2020 r.
w Gdyni i Mechelinkach, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa niniejszego Regulaminu.

 

Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Konferencji.

 

Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na Konferencję, polegające na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego.

 

Formularz rejestracyjny – formularz udostępniony na stronie internetowej Organizatora.

 

Zdarzenia losowe – okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest Zgłoszenie chęci udziału w Konferencji przez poprawne wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
 2. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie (online) na Formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej Konferencji pl
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez zgłaszającego niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się Uczestnika do jego przestrzegania.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika we wszystkich formach, na wszelkich polach eksploatacji i nośnikach, utrwalonego w trakcie lub w związku
  z udziałem w Konferencji.
 5. Udział w Konferencji jest płatny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Konferencję lub poszczególne jej części (dodatkowe wykłady, warsztaty, imprezy towarzyszące)
  w momencie osiągnięcia limitu uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia wstępu na Konferencję osób, które nie dokonały zgłoszenia przez Formularz rejestracyjny.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian programu Konferencji.
 9. W przypadku zdarzeń losowych Organizator dopuszcza możliwość zmiany założeń organizacji Konferencji, w tym terminu i miejsca. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez pocztę elektroniczną przesłaną na adres Zamawiającego podany w Formularzu rejestracyjnym.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez Uczestnika podczas Konferencji.
 11. Bez zgody Organizatora zabronione jest filmowanie i nagrywanie.
 12. Uczestnicy nie mogą personalnie odnosić się do innych Uczestników, prelegentów i

Organizatorów konferencji w sposób naruszający godność lub sprzeczny z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom udziału w Konferencji.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów Konferencji oraz imprez towarzyszących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Konferencji Uczestnika, który łamie postawienia niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania poleceń pracowników służb porządkowych lub Organizatorów legitymujących się odpowiednimi identyfikatorami.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydawanego przez Organizatora i okazywania go na każde wezwanie służb porządkowych, informacyjnych lub Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z miejsca wydarzenia osoby nieposiadającej identyfikatora.
 6. Bezwzględnie zabrania się wstępu i przebywania na Konferencji osób będących pod wpływem narkotyków lub środków odurzających oraz osób w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadząca do stężenia przekraczającego tę wartość). Uczestnik zobowiązuje poddać się kontroli alkomatem przez uprawnione do tego podmioty.

 

Regulamin zakupu i korzystania z pakietu

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zakupu i korzystania z pakietu występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć następująco:

Organizator: Lifeguard Gdynia Jakub Friedenberger z siedzibą:
ul. Koperkowej 43, 81-353 Gdynia, NIP 5861036806, Regon 190957070.

 

Konferencja – wydarzenie realizowane przez Organizatora, w dniach 22-23 maja 2020r.
w Gdyni i Mechelinkach, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa niniejszego Regulaminu.

Pakiet – oznacza usługę uczestnictwa w Konferencji.

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Konferencji oraz wykupienia jednego lub więcej pakietów.

Uczestnik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna uczestnicząca w Konferencji oraz korzystająca z jednego pakietu na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.

Zgłoszenie – działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu wykupienie pakietu lub pakietów.

Formularz Rejestracyjny– strona internetowa Organizatora umożliwiająca zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji dostępna w serwisie internetowym Konferencji pod adresem www.lifeguardgdynia.pl.

Potwierdzenie udziału – email wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na Zgłoszenie, po wniesieniu opłaty za pakiet przez Zamawiającego.

Zdarzenia losowe – okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie.

§2 Wykupienie usług

 1. Warunkiem wykupienia usług jest zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w Formularzu Rejestracyjnym oraz wniesienie ustalonej opłaty wg obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie www.
 2. Wykupienie pakietu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator udostępnia do sprzedaży ograniczoną ilość usług.

 

§3 Płatność i wpisanie na listę Uczestników

 1. Wpisanie na listę korzystających z usług następuje po wpłynięciu opłaty na konto Organizatora. Zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w Zgłoszeniu, o fakcie wpisania na listę Uczestników.
 2. W przypadku odwołania Konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od planowanej daty Konferencji, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 3. Płatności elektroniczne obsługuje PayPro SA. (przelewy24.pl)
 4. Płatność może być dokonana przelewem elektronicznym.
 5. W przypadku konieczności zwrotu kwoty wpłaconej elektronicznie, zwrot zostanie wykonany przy użyciu tego samego kanału płatności.

 

§4 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału

 1. Rezygnacje ze skorzystania z usług przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, dostarczone do Organizatora za pośrednictwem poczty na adres siedziby Organizatora lub przesyłki poczty elektronicznej przesłanej na adres: onduty@lifeguardgdynia.pl
 2. Złożenie pisemnej rezygnacji z usług nie później niż 30 dni roboczych przed terminem Konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. Przyjęcie odwołania będzie potwierdzone przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu. W takim przypadku dokonana opłata za uczestnictwo jest zwracana w terminie 14 dni na rachunek bankowy, z którego wpłynęła wpłata.
 3. W przypadku złożenia rezygnacji między 30 a 14 dniem roboczym przed terminem Konferencji, Organizator obciąży Zamawiającego kosztami w wysokości 50% wartości dokonanej wpłaty z tytułu wykupienia. Pozostałe środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego wpłynęła wpłata.
 4. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami wykupionej usługi.
 5. W przypadku braku możliwości udziału w Konferencji i skorzystania z usług z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Konferencji i skorzystania z usług innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie musi mieć formę przesyłki poczty elektronicznej przesłanej na adres: onduty@lifeguardgdynia.pl i musi być dostarczone do Organizatora nie później niż 5 dni roboczych przed terminem Konferencji. W przypadku niezgłoszenia zmiany Uczestnika stosuje się zapisy punktu 4 niniejszego paragrafu.

 

§5 Informacje dodatkowe

 1. W przypadku zdarzeń losowych Organizator dopuszcza możliwość zmiany założeń organizacji Konferencji i usług, w tym terminu i miejsca. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach poprzez pocztę elektroniczną przesłaną na adres Zamawiającego podany w Zgłoszeniu. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w terminie 4 dni od otrzymanej informacji, przez przesłanie rezygnacji na adres onduty@lifeguardgdynia.pl. Brak rezygnacji jest równoznaczny z akceptacją wprowadzonych zmian.
 2. W przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z całości lub części świadczeń oferowanych w ramach usługi Zamawiającemu nie przysługuje zwrot opłaty za nie.
 3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane, przez Uczestników zgłoszonych przez niego do skorzystania z usług, zniszczenia na terenie obiektów Konferencji oraz warsztatów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez Uczestnika podczas Konferencji oraz imprez towarzyszących.
 5. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.

 

§6 Reklamacje

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: onduty@lifeguardgdynia.pl
 2. Organizator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Zamawiającego uznał za uzasadnione.

 

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest Organizator.
 2. Dane osobowe Zamawiającego lub Uczestnika zbierane przez Organizatora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zbierane są w celu realizacji Konferencji.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.